Algemene-Voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

HetVindingrijk vzw, met maatschappelijke zetel te Savoyestraat 2 3000 Leuven, Hallo@hetvindingrijk.be,  BTW BE0681.993.142, 

art. 1 Algemene bepalingen 

webshop.hetvindingrijk.be is de e-commerce website van HetVindingrijk, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Savoyestraat 2 3000 Leuven, BTW BE0681.993.142. Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van HetVindingrijk moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door HetVingrijk aanvaard zijn. 

art. 2 Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

art. 3 Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HetVindingrijk niet. HetVindingrijk is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HetVindingrijk is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HetVindingrijk. HetVindingrijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

art. 4 Online aankopen 

Hoe een bestelling plaatsen? 

 • U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje. 
 • Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces: 
 • Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent. 
 • Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, ... 
 • Selecteer de gewenste betalingswijze. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

             - via kredietkaart (Mastercard / Visa)
             - via bankkaart (Bancontact)

 • Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af. -Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt. 


HetVindingrijkis gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

art. 5 Levering en uitvoering van de overeenkomst 

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven adres of door ophaling op één van onze locaties (Antwerpen / Leuven) naar keuze. HetVindingrijk streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.  De levering gebeurt door bpost. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging bij deze bezorger. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Gebeurt dit niet, dan kan de klant de bestelling annuleren. 

Leveringsvoorwaarden: 

 • De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen. 
 • Er wordt enkel geleverd in België en Nederland.
 • Leveringen gebeuren op werkdagen. 
 • De zendingen worden met bpost geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven. 
 • Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden. 


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan HetVindingrijk. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door HetVindingrijk was geboden. 

art. 6 Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van HetVindingrijk. 

Rechten, waaronder de gebruiksrechten, worden pas verleend aan de klant nadat het verschuldigde bedrag volledig betaald werd. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het gebruiksrecht of eigendomsvoorbehoud van HetVindingrijk te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

art. 7 Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij HetVindingrijk. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant HetVindingrijk vzw (webshop.hetvindingrijk@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan HetVindingrijk vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan HetVindingrijk (Savoyestraat 2, 3000 Leuven). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6 EUR . 

Indien de klant koos voor een andere manier van levering (die niet de goedkoopste standaardlevering is) en deze manier extra kosten met zich meebracht, worden deze extra kosten niet terugbetaald door HetVindingrijk.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt HetVindingrijk zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zo niet, dan geldt het herroepingsrecht niet.  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal HetVindingrijk vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat HetVindingrijk vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.
 

Bij verkoopovereenkomsten kan HetVindingrijk wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door HetVindingrijk geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. HetVindingrijk betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HetVindingrijk geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; overeenkomsten waarbij de Klant HetVindingrijk specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft; overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling; de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien; de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software); de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen; indien het gaat om een bestelling van goederen op maat; 

Art. 8 Garantie

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


De klant heeft recht op 2 jaar wettelijke garantie zonder extra kosten te betalen. Deze wettelijke garantie houdt in dat als de klant een product heeft gekocht dat afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, HetVindingrijk het gratis moet herstellen, vervangen, een korting moet geven of uw geld moet teruggeven. 


Als het product binnen de eerste zes maanden na levering stuk gaat, wordt er vanuit gegaan dat het probleem al bestond tijdens de levering. De klant heeft recht op gratis reparatie of vervanging, of als dat te duur is, wordt uw geld geheel of gedeeltelijke teruggegeven.Tenzij HetVindingrijk het tegendeel kan bewijzen. 


Als het product stuk gaat tussen 6 en 24 maanden na de aankoop heeft de klant recht op een gratis reparatie of vervanging of kan de klant zijn geld geheel of gedeeltelijk terugkrijgen. Hier zal de kant in sommige gevallen moeten aantonen dat het gebrek al bestond bij ontvangst van het product. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Art. 9: Klantendienst 

De klantendienst van HetVindingrijk is bereikbaar via email op webshop.hetvindingrijk@gmail.com of per post op het volgende adres Savoyestraat 2, 3000 Leuven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 

Art. 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HetVindingrijk beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt HetVindingrijk zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Art. 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, HetVindingrijk, respecteert de Belgische wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beter gekend als de GDPR-wet).

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct marketing, in de zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan HetVindingrijk (Savoyestraat 2, 3000 Leuven) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot HetVindingrijk, Savoyestraat 2, 3000 Leuven. 


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, met uitzondering van de producent van het door de Klant bestelde product die onder andere moet instaan voor de levering van het product aan de klant. 


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, HetVindingrijk heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 


HetVindingrijk houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail webshop.hetvindingrijk@gmail.com


Art. 12 Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie zijn kleine tekstbestanden die de gebruiker zijn computer of mobiele apparaten opslaan bij het gebruik van de webshop. Sommige cookies zijn essentieel om onze webshop te laten functioneren. Met deze cookies gaat de gebruiker akkoord gewoon door de site te gebruiken. Andere cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor het gebruik, denk dan vooral aan de cookies die persoonlijke voorkeuren van bezoekers in kaart brengen of surfgedrag registreren. Ze hebben niets te maken met de technische ondersteuning van onze website en kunnen dus persoonsgegevens bevatten. In dat geval is de GDPR (gegevensbeschermingsautoriteit) bevoegd. De GDPR zal de gebruikers van onze webshop beschermen door de uitdrukkelijke toestemming te vragen telkens als er niet-essentiële cookies worden gebruikt. De gebruiker kan niet-essentiële cookies weigeren, wissen of uitschakelen. 

Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Tenzij er gebruik wordt gemaakt van niet-essentiële cookies dan moeten deze cookies aanvaard worden door de gebruiker. 

Art. 13 Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid